Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1

sunflower-hd-wallpaper_110757167_53
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
септември 15, 2016
Photo of a landscape with a brilliantly detailed foreground and
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ПОДМЯРКА 4.2.
юни 20, 2017

Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1

FB SNIMKA

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:

∙ Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);

∙ Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;

∙ Закупуване на селскостопански животни;

∙ Закупуване на земя за земеделска дейност;

∙ Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Критерии за допустимост:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:

∙ да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;

∙ Икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години, а за трайните насаждения – 6 години;

∙ Да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;

∙ Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`

∙ В рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;

∙ В рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Сума и размер на помощта

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:

Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;

Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

∙ Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

∙ Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”

∙ Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”

∙ Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни

∙ Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места

 

Очакван прием по мярка 6.1: Юли 2017 г.

 

Бюджет: 41 500 000 евро

Земеделска кооперация СИС Кооп ще инвестира във Вашето бизнес развитие – ще Ви консултираме, ще напишем Вашият проект, ще бъдем до Вас през целия период и ще Ви помагаме!

Обърнете се към нас!
0899 983 646
info@siscoоpbg.com