Кредити

СИС КООП предлага разнообразни кредитни продукти съобразени със специфичните нужди в следните сектори: Животновъдство, Растениевъдство, Зърнопроизводство, Занаятчийство и Аква култури.

 

Кредит за оборотни средства:

Кредит за инвестиции

Максимален размер на финансиране – до 15 000 лева

Срок за погасяване – до 12 месеца

Гратисен период – по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита

Максимален размер на финансиране – до 50 000 лева.

Срок за погасяване – до 60 месеца

Гратисен период – по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита

 


Специални Предложения:

SIS_Coop_Plakat_50x70cm_Jivotnovudi-01

Продукт

ФЕРМЕР СТАРТ

КРЕДИТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИНДИВИДУАЛНИ НУЖДИ

ИНВЕСТИЦИИ
ОБОРОТНИ НУЖДИ
Цел
Плащания вързани с ИЗГРАЖДАНЕТО на НОВО стопанство
Плащания вързани с ФУНКЦИОНИРАНЕТО на НОВОИЗГАДЕНО стопанство
Всякакви възникнали непредвидени и инцидентни плащания
Сума (лв.)
2 500  – 50 000
1 000  – 15 000
250 – 7 500
Максимален срок 
60 месеца
12 месеца
18 месеца
Гратисен период главница
до 6 месеца
до 6 месеца
до 6 месеца
Гратисен период лихва
до 6 месеца
до 6 месеца
няма
Допълнителни условия
Самоучастие 30%, освен при случаите на одобрен проект по ПРСР 2014-2020

Предимства на нашите кредитни продукти

  1. Сис Кооп приема всички допустими обезпечения.

Включително: особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), особен залог на вземания по фактури, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции.

  1. Сис Кооп предлага индивидуални гъвкави погасителни планове, съобразени с приходите от дейноста на всеки кооператор.
  1. Сис КООП не изисква самоучастие при финансиране на покупка на ДМА.
  1. Сис Кооп финансира Стартиращ Бизнес.