Европейски програми

За своите член-кооператори СИС Кооп предлага консултации, разработване и управление на европейски проекти.

Ние Ви предлагаме:

Анализ на икономическото състояние на вашето стопанство;
Анализ и перспективи за развитие на бизнеса Ви;
Изготвяне на конкретен бизнес план;
Съдействие при избор и кандидатстване по най-подходящата за Вас мярка от Оперативните програми.
В СИС КООП може да разчитате на кредитиране на одобрени европроекти в частта за „самофинансиране“, съобразено със спецификата на бизнеса на земеделският стопанин;

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
1. ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.:

– BG06RDNP001-6.004“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

– 6.003 “РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

– BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“

2. Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Подробна информация за условията може да намерите на: www.siseufunding.com